Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Ürdün Vilâyeti

Ekonomik Forum, Yalan Vaatler ve Şüpheli Görüşmelerdir 

Ölü Deniz’de toplanan Dâfus Ekonomik Forumu 22.05.2005’te çalışmasını sona erdirdi. Bu forum Ürdün’de üç yıldır ardarda toplanmaktadır. Ürdün yönetimi, Ölü Deniz’deki forum alanını hazırlamak üzere önceki yıllarda çok büyük paralar harcamış, boşa harcanan tüm bu paraların Müslümanlara hiçbir faydası dokunmamıştır. Forum, her sene câzip ve şâşâlı sloganlarla toplanmakta ve Ürdün halkına hiçbir faydası olmaksızın sona ermektedir. Duyulan şey sadece yatırım vaatleri, büyük şirketlerle imzalanan sözleşmeler ve yüz milyonluk projelerdir. Artık kesinleşen gerçek şu ki bu tür işlerin hiçbiri halkın fakirliğini ve sefâletini değiştirmemekte, tam aksine yalnızca sahiplerinin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Ürdün’de bu forumun mükerreren toplanması şu iki hususu gerçekleştirmek içindir:

Birincisi: Bölgede “İsrail”in yerleşmesine yönelik girişimlerin sürdürülmesi, atmosferin ona geniş ölçüde açılması ve bölge devletleriyle siyâsî ve ekonomik ilişkiler kurabilmesine imkân tanınmasıdır. Buna ilişkin en bâriz gösterge; Ürdün Su Bakanı Râid Ebu’s Suud ile Irak Dışişleri Bakanı Huşyar Zibârî ve “İsrail” Altyapı Bakanı Bunyâmin Bin İliazir arasında yapılan toplantıdır. Ürdün yöneticileri “İsrail”i bölgede pazarlayabilmek ve onunla normalizasyonu sağlayabilmek, ilişkileri normalleştirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Nitekim Ürdün Mâliye Bakanı Bâsim ‘Avâdullah, Yediot Ahranot Gazetesi’ne verdiği demeçte şöyle diyordu: “Barış Plânı’na bağlı kaldığı sürece İsrail’in, sadece Irak ile değil diğer tüm Arap ülkeleriyle ekonomik ilişkiler kurmak için Ürdün’ün desteğini talep etmesi mümkündür.”

Dikkat çekici şey şu ki Ürdün yönetimi; ekonomik çıkarlar olduğu, Amerikan piyasalarının Ürdün’e açıldığı ve Ürdün’ün Amerika’ya yaptığı ihrâcatların arttığı iddiasını temel alarak “İsrail” ile ilişkiyi yaygınlaştırıyor olmasıdır. “İsrail” Sanâyi ve Ticâret Bakanı Ehud Olmert, “QIZ İhrâcatları” konulu bir uluslararası forum çerçevesinde düzenlenen bir toplantı esnasında şöyle diyerek bu yalanı ifşâ etmiştir: “İsrail’in Amerikan piyasasındaki rekâbet yeteneği olan alanlar artmıştır. Özellikle tekstil endüstrisi böyledir.” Yine Amerika’ya yaptıkları ihrâcat hacminin 15 milyon dolardan yaklaşık 140 milyon dolara yükseldiğini belirterek Ürdün’deki işçi ücretlerinin düşmesinin, İsrail’in rehabilite edilmiş alanlardaki çıkarlarının önemli faktörlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Ürdün yönetimi, İsrail menşeili QIZ ürünlerine rağmen Amerika’ya yaptığı ihrâcat hakkında safsatalar öne sürmektedir. Oysa İsrail’e ucuz işgücü sağlamaktan başka hiçbir fayda elde edebilmiş değildir. Bununla birlikte her ikisi, bu endüstriyel kentlerin hacmini artırmaya karar vermişlerdir. Şüphesiz ki ‘Azîm olan Allah yahudiler hakkındaki doğruyu söylemiştir:

Yoksa onların mülkten (hâkimiyetten) bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara bir çekirdek zerresi bile vermezlerdi. [en-Nîsa 53]

İkincisi: Bölgedeki Amerikan politikalarının ve “sömürgeci” (!) plânının propagandasını yapmaktır: Bu da ülke içinde gelişme kaydettikleri ve bunu da kendilerine has üretken yetenekleri sayesinde başardıkları iddiasıyla övünen yöneticilerin ve bölge için tasarlanan Amerikan yönteminin içyüzünü sergileyen Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının Vekîli Robert Zoellick’in forumdaki konuşmasından açığa çıkmıştır. Ayrıca konuşmasında, halkın politik katılımını genişletmek üzere Ürdün’de yerel yasama organları kurulmasından da bahsetmiştir ki Ürdün yönetimi -kendisine has üretken yeteneklerden biri olarak- bunun propagandasını yapmaktadır. Zoellick yaptığı açılış konuşmasında bu iddianın yalan olduğunu, bilakis Amerika’nın Ürdün yönetimine verdiği emirlerden biri olduğunu belirtmiştir. Kaldı ki Ürdün yönetimi bunu sanki kendi girişimiymiş gibi kendisine mâl etmiş sonra da yaymaya başlamıştır.

Ey Ürdün’deki Müslümanlar!

Muhakkak ki Hizb-ut Tahrir / Ürdün Vilâyeti sizi, Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurarak İslâmî Hayatı yeniden başlatmak ve beşerî sistemler ile bu kukla varlıkları kökünden yok etmek üzere bizimle birlikte çalışmanıza dâvet etmektedir ki Müslümanların beldeleri tek bir râye altında birleşsin. Sonra da Müslümanlar üzerinde İslam’ınkinden başka hiçbir otorite bulunmasın!

Şüphesiz ki kâfirlik edenler mallarını, (insanları) Allah'ın yolundan saptırmak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklardır. Ama sonra bu, onlara hasret (yürek acısı) olacak ve en sonunda mağlup olacaklardır. [Enfal 36]

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Ürdün Vilâyeti
H. 14 Rabî-us Sâni 1426
M. 24 Mayıs 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |