Soru-Cevap 1428 - 2007

[2007-10-16] :: Halkımız borca karşılık garanti almayı adet haline getirmiştir. Borçlunun borcunu zamanında ödememesi halinde, alacaklı bir garantiye, yani borca karşılık garanti olarak belirlenen şeye sahip olmuş olmaktadır. Çoğu kez, bu garanti daha pahalıya patlamaktadır. Hatta alınan borcu kat kat aşabilmektedir. Bunun şer’î hükmü nedir? Garantili borç vermek yada almak şer’an câiz midir?

 

OKU / İNDİR

[2007-08-02] :: İslam nizamının ilk paragrafında geçen “Zîra eşyâ (şeyler) hakkındaki mefhumları ortaya koyan ve bu mefhumları terkîz eden fikirdir ve insan, hayattaki sülûkunun (davranışının) keyfiyetini, (hayat) hakkındaki mefhumlarına göre belirler.” Bu bölüm işlenirken şebab arasında görüş ayrılığı oluşmaktadır. Kimisi buradaki fikirden kastın eşya hakkındaki mefhumlar olduğunu söylerken, kimisi buradaki fikirden kastın insan, hayat ve kainat hakkındaki külli fikir olduğu söylemekte, kimisi de buradaki fikirden kastın sadece “düşünmek” olduğunu söylemektedir. Yukarıdaki cümlede geçen “fikir”den kast nedir? Bize açıklayabilir misiniz?

 

OKU / İNDİR

[2007-05-14] :: Günümüzde tüccarların, sattıkları mallara hediyeler koymaları alışkanlık haline geldi. Bu, ya çekiliş numarası verip kazanan numaraya “kıymetli” bir ödül vermek şeklinde, ya tâcirden teslim alınmak üzere üstünde hediyenin ismi yazılı bir kupon vermek şeklinde, ya malın içinde mevcut aynî hediye vermek şeklinde, ya falan miktarda alışveriş yapanlara fazladan benzer bir tane daha vermek şeklinde yada benzer şekillerde olmaktadır. Bu, bey-ul ğarar’a (meçhulün satışı’na) dâhil edilir mi veya câiz midir?

 

OKU / İNDİR

[2007-05-14] :: Biliyoruz ki kıyâs şer’î illete, yani delîlde vârid olmaya ihtiyaç duyar. O halde bu, delîl İcmâ’-us Sahâbe olduğu zaman da geçerli midir? Eğer böyleyse, illeti icmâ’da vârid olan bir kıyâs var mıdır?

 

OKU / İNDİR

[2007-05-14] :: Mescitlerin bitişiğindeki vudu (abdest) mekânlarını kilitlemek yahut bunların kullanımı karşılığında ücret almak câiz midir? Mescidin müştemilâtından bir kısmını insanlara satıp bunun bedelini mescidin maslahatına harcamak câiz midir? Yada mecsidin müştemilâtına evler veya dükkânlar inşa edip mescidin maslahatına kiraya vermek câiz midir?

 

OKU / İNDİR

[2007-04-21] :: İktisat Nizamı kitabının 31. sayfasında eşyanın değeri şöyle tarif edilmiştir: "Az bulunurluluk faktörü dikkate alınarak maldaki faydanın miktarıdır." Yine 32. sayfada daha ayrıntılı olarak şöyle geçmiştir: "Değere gelince; takdirden bir parça olduğu dikkate alınmaksızın onun takdirine tahakküm eden şey, az bulunurluk faktörü dikkate alınarak takdir sırasında maldaki faydanın miktarıdır." Dolayısıyla az bulunurluk faktörü takdire dahil değildir. O halde niçin tarife dahil edilmiştir? Az bulunurluk faktörünün dikkate alınmasının ne faydası vardır? Bunu açıklamanızı ve Allah'ın sizleri hayırla mükafatlandırmasını temenni ederiz.

 

OKU / İNDİR

[2007-03-07] :: Türkiye’de, pazarcılık yapan esnafa “Toplumsal Tehlikenin Azaltılması” ismiyle 5 yıl vadeli olup üç taksitle ödemesi koşuluyla bir miktar faizsiz para vermektedir. Anlaşma şartlarından birinde ise borç alan kişinin taksit ödemelerini geciktirdiğinde devletin gecikme faizi alacağını söylemektedir. Böyle bir anlaşmayı kabul ederek devletten bu para alınabilir mi? Akitleşme yapan taraflardan birinin devlet olması ile şahıs olması arasında fark var mıdır? Bu anlaşmanın vakıası, fertlerin su ve elektrik gibi hizmetleri almak üzere devletle yaptığı ve ödemenin gecikmesi halinde devletin gecikme faizi alacağı maddesini içeren anlaşmanın vakıası ile aynı mıdır? Buna binaen de, böyle bir anlaşmanın yapılması caizdir ama faizle ilgili maddenin batıl bir şart olduğu ve bunun devletin zulümlerinden biri olduğu söylenebilir mi? Yoksa böyle bir anlaşmanın devletle olsa bile yapılması haram mıdır?

 

OKU / İNDİR

[2007-03-07] :: Şebabtan biri, hanımını aynı anda üç talakla boşayıp ardından aynı anda verilen üç talakın bir talak sayıldığını belirten görüşe göre hanımını geri almıştır. Aynı anda verilen üç talakla ilgili Hizbin görüşü nedir? Bunlar bir talak olarak mı kabul edilir yoksa üç talak olarak mı kabul edilir? Hizbin bu meseledeki görüşü benimseme midir, değil midir?

 

OKU / İNDİR