Adobe Acrobat Dosyası   Boyut: 193 KB
 

CİNAYETLER
(BEDENE MALA VEYA NAMUSA YÖNELİK SALDIRILAR)


Cinayet kelimesi kelimesinin çoğuludur. Sözlükte; bedene, mala ve namusa saldırıda bulunmak, anlamında kullanılmaktadır. Istılahta ise, kısas yapılmasını veya parasal tazminat ödenmesini gerektiren, bedene veya mala yönelik saldırılar için kullanılır. Bu türden saldırılar kapsamına giren cezalar için "cinayet" ifadesi kullanılmıştır. Cinayet kelimesi bizzat suç için ve bu suçlar kapsamına giren cezalar için de kullanılır. Dişin kırılması, kasten öldürme, yaralamalar ve kasta benzer öldürmeler için de bu kelime kullanılmaktadır. Bu kavram, bu türden fiillerin her biri için kullanıldığı gibi bu fiillere verilecek olan cezalar için de kullanılmaktadır.

Cinayetlerin en büyüğü öldürmektir. Cinayet cezalarının en büyüğü de kasten insan öldürme suçuna karşı verilen cezadır. Yine dinen bilinmesi gereken en belirgin bilgilerden birisi de haksız yere insan öldürmenin haram oluşudur. Öldürmenin haramlılığı Kitap ve Sünnetle sabittir. Allahu Teâla kitabında şöyle buyurmaktadır:

"Allah'ın haram kıldığı bir canı, haklı bir sebep olmadıkça öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine (mirasçısına öldürülenin hakkını talep hususunda) bir yetki vermişizdir." *

"Bir müminin bir başka mümini hata ile olması dışında öldürmesi asla caiz değildir." *

"Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebedi kalıcı olmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir, ona lanet etmiştir ve ona çok büyük bir azap hazırlamıştır." *

Bu ayetlerin tamamı, öldürmenin haram olduğu hususunda hem sübut hem de delalet açısından kesin olan hükümlerdir.

Sünnetten delil ise şudur: İbni Mes'ud'dan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın elçisi olduğuma şahadet eden Müslüman bir kimsenin kanı(nın akıtılması) şu üç hal dışında helal değildir: Zina eden dul, (öldürdüğü bir) cana can ve cemaattan (İslâm'dan) ayrılarak dinini terk eden kimse." *

Aişe Nebi (sav)'den şunu rivayet etmektedir:

"Şu üç özel durumun dışında Müslüman bir kimsenin öldürülmesi helal olmaz: Evlendikten sonra zina ettiği için recm edilen bir adam, kasten bir Müslümanı öldüren bir adam, İslâm'dan çıkarak Allah Azze ve Celle ile elçisine savaş açan kimse." *

Her iki hadiste de yer alan: "Müslüman bir kimsenin kanı(nın akıtılması) helal değildir" ve "Müslüman bir kimsenin öldürülmesi helal olmaz" ifadeleri, öldürmenin haram olduğunun nassıdır. Öldürmek haramdır ve bu haramlılık dinen bilinmesi zorunlu olan hususlardandır.