Adobe Acrobat Dosyası   Boyut: 141 KB
 

İNSAN SAYGINLIĞINA YÖNELİK SALDIRILAR


Karalamak, Kötü Söz Söylemek, Hakaret Etmek

Zemmetmek (kötü sıfat isnad etmek, karalamak), kadh (hakaret etmek) ve tahkir (küçümsemek) kelimelerinin ifade ettiği anlamlar arasında fark vardır.

Zemmetmek: İsnad edilen fiil suç sayılsa da sayılmasa da, kişinin onurunu, saygınlığını etkileyecek, şüphe veya istifham yoluyla da olsa insanlar tarafından küçümsenmesine yol açacak muayyen bir işin bir şahsa nispet edilmesi, ilişkilendirilmesidir. Örneğin bir şahsa "sen yalancısın", "sen hırsızsın" denilerek onun yalan söylemekle veya hırsızlıkla ilişkilendirilmesi gibi, ifadeleri kullanmak zemmetmek kavramının içeriğine girmektedir.

Kadh, yani hakaret etmek ise, muayyen bir işle ilişkilendirmeden doğrudan kişinin şerefine ve onuruna zarar verecek bir ifadenin; "alçak, adi, rezil" gibi ifadelerin kullanılmasıdır.

Tahkir, yani küçümsemek ise, sövme, küçük görme, hor görme anlamına gelen her lafzı veya bu anlamlara gelebilecek her tabiri, işareti, resmi yada hareketi yapmaktır.

Her üç kavram ile ilgili hususlar ana hatları ile şu şekilde özetlenebilir:

1- Bir başkasını muayyen bir işle ilişkilendiren herkes; sopa ve bir aydan bir yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Ancak davalı, şahsa nispet ettiği işi şer'i beyyinelerle ispat ederse kazf fiiline kıyasen zemmetmesinden dolayı cezalandırılmaz.

2- İnsanlardan birisine hakaret eden kimse, hem sopa hem de bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca hakarette bulunduğu hususun gerçeğini ortaya koyması ve kendisini temize çıkarmasına da izin verilmez.

3- Küçümseme araçlarından birisi ile veya bir vesileyle bir şahsı küçümseyen herkes, sopa ve altı aya kadar da hapis ile cezalandırılır.

4- Zemmetme ve kadh fiilleri aşağıdaki şekillerden birisi ile olursa cezayı gerektirir:

A- Yüze karşı yapılırsa. Bu durumda da şu şartlar aranır:

Aa- Zemmin ve kadhin bir mecliste yüzüne karşı söylenmiş olması,

Ab- Sayıları az veya çok da olsa başkalarının işitmesine imkan verecek bir mekanda olması,

B- Şahsın gıyabında karalamak ve hakaret etmek. Saldırıya uğrayan kişi, saldırganın bulunduğu meclisten ve beraberindekilerden uzakta bulunsa da, toplanan şahısların veya bireylerin toplanmaları suretiyle olması şarttır.

C- Planlı olarak yapılan zemmetme ve karalama. Bunun için ise şu şartlar gerekir:

Ca- İnsanlar arasında yayılması ve dağıtılması veya onlardan bir gruba; alay edici yazılar, resimler, fotoğraflar veya karikatürler şeklinde dağıtılması.

Cb- Açık olan bürolar ve posta kutuları aracılığı ile kurbana gönderilmesi.

D- Zemmetme ve karalamanın basın aracılığı ile yapılması. Bunun şartları ise şunlardır:

Da- Günlük veya süreli gazeteler aracılığı ile yapılması

Db- Matbuat kapsamına giren kitap ve benzeri yayınlarla yapılması.

5- Küçümseme şu şekillerden birisi ile olursa cezayı gerektirir:

A- Genel bir mekanda veya halka açık bir yerde veya herkesin görebileceği bir yerde olursa veya fiilen müdahalede bulunmadan failin hatası sebebiyle şahit olunduğu zaman.

B- Fiili bir müdahale olmadan doğrudan veya bir alet vasıtasıyla duyulacak bir şekilde konuşmak veya bağırmak.

C- Yazılar, resimler, vesikalık fotoğraflar, pankartlar, çeşitli fotoğraflar genel bir mekanda veya kalabalıklara açık yerlerde veya fuarlarda sergilenir satılır veya satışa sunulursa, bir veya birkaç kişi tarafından dağıtılırsa.

D- Telgraf, normal veya otomatik telefon haberleşmesi ile ya da açık mektuplaşmalar veya kartpostallarla olduğu zaman.

6- Fertler, cemaatlar ve şirketler aracılığı ile yapılan yalanlayıcı yayınlar, karalama ve zemmetme sayılır ve bu yayınları yönlendirenler bir haftadan iki yıla kadar hapisle cezalandırılır.

7- Söylemediği veya yapmadığı halde bir kişi hakkında; şöyle söyledi veya şöyle dedi şeklinde iddiada bulunan kişi suç işlemiş sayılır; azarlama, sopa ve iki yıla kadar hapisle cezalandırılır.