Adobe Acrobat Dosyası   Boyut: 164 KB
 

MALA YÖNELİK SALDIRILAR


Menkul (Taşınabilir) Mallar

1- Saklandığı yerin dışında bir başka yerden alınması veya çıkartılması yada beytülmaldan çalınması gibi el kesme şartlarına uymayan bir şekilde bir malı çalan herkes, sopa cezası ile birlikte bir aydan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2- Herhangi bir şeyi çalsa da çalmasa da, gece veya gündüz girmiş olsa da, girerken herhangi bir şeyi kırmış veya sökmüş olsa da olmasa da (kırıcı veya sökücü herhangi bir şeyi kullanmış olsa da olmasa da), hırsızlık amacıyla bir eve giren kimse, üç aydan iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

3- Selb, nehb*, veya ihtilas* suçlarını işleyenler altı aydan beş yıla kadar hapis ile cezalandırılırlar. Şiddet kullandıkları zaman bu ceza kat kat artar.

4- Kim, bile bile çalıntı, nehb, selb veya ihtilas yoluyla ele geçirilmiş bir malı satın alırsa üç aydan iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır ve mal, sahibine iade edilir. Malda her hangi bir noksanlık varsa tazmin ettirilir, malın sağladığı bir menfaat varsa yanında kaldığı süre miktarınca menfaatini ödemeye mahkum edilir. Bilerek; çalıntı, nehb, selb veya ihtilas yoluyla ele geçirilmiş bir malı çalan kimseye yataklık yapan, saklayan kimse de aynı ceza ile cezalandırılır.

5- Sahibinin saklamak veya örtmek isteğini bildiği halde çalıntı, nehb, selb veya ihtilas yoluyla ele geçirilmiş bir malı gizleyen kimse altı aydan beş yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

6- Başkasının malını kasıtlı olarak telef eden veya kasıtlı olarak zarar veren kimseye sopa vurulur ve üç yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

7- Başkası için bir şeyi gasb eden kimse iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Bunu yaparken şiddet veya tehdit kullanmışsa cezası artırılır.

8- Zimmetine geçirme kastı olmaksızın bir başkasına ait bir şeyi haksız yere kullanır ve zarar verirse altı aya kadar hapis ve hakimin takdirine göre de para cezası ile cezalandırılır.

9- Gıda maddesini veya bir başka maddeyi stoklayan kimse, sopa ve üç yıla kadar hapis ile cezalandırılır ve stokladığı malı satışa sunmaya zorlanır.

10- Bildiği halde batıl sözleşmelerden birisi ile bir mala sahip olan kimse; sopa ve üç aya kadar hapis ile cezalandırılır, sözleşme de iptal edilir.

11- Rehin, alış-veriş, icara ve şirket ve bunların dışında kalan sözleşmeler ve tasarruflarda görülen muhalefetler gibi şer'i sözleşmelere muhalif olan herhangi bir işlemi yapan kimse altı aya kadar hapis ile cezalandırılır.

12- Kim faizli bir işlemde bulunursa, taraf olursa veya şahitlik veya yazıcılık yaparsa sopa ve iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

 

Hilekarlık ve Sahtekarlık Örnekleri

1- Taşınır veya taşınmaz bir mala veya garanti taahhüdünü gösteren belgelere veya ibranamelere; hilekarlık yaparak el koyan kimse; sopa ve beş yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Hakimin uygun göreceği miktarda da para cezasına çarptırılır.

2- Henüz buluğa ermemiş olan veya meczup olan veya aptal veya ahmak olan bir kimsenin ihtiyaçlarını düzenleme işini elinde bulunduran kimse; ona zarar verecek bir şekilde ondan borç senedi alırsa veya birtakım eşyaları ödünç alırsa veya birtakım ticari kağıtları alırsa veya taahhütname alırsa veya ibraname alırsa altı aydan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

3- Kötü niyetle karşılıksız çek veren veya yeterli derecede karşılığı bulunmayan bir çek verirse veya -çek bedelinin ödenmesine yeterli olmayacak şekilde- çek verdikten sonra hesabın tamamını veya bir kısmını çekerse; sopa ve iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Hakimin uygun göreceği miktarda da para cezasına çarptırılır.

4- Senet ve çek gibi mali kağıtlar üzerine mühür basarak sahtekarlık yapan veya sahte mali evrak düzenleyen herkes; sopa ve iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

5- Devletin parasında veya herhangi yabancı bir devletin parasında sahtekarlık yapan (sahte para basan) veya bildiği halde sahte parayı piyasaya süren herkes; yirmi beş yıla kadar hapis ve hakimin uygun göreceği miktarda da para cezasına çarptırılır.

6- Bir kimseden vadeli olarak ve iade şartıyla mal alıp da malın bedelini ödememeye niyetlenen herkes bir yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

7- Hilekarlık yapmak kastı ile; malı hibe eder veya boşaltır veya rehin bırakır veya bunlara sebebiyet verirse veya malından bir meblağın ödenmesi yönünde aleyhinde mahkeme kararının verilmesinden ya da çıkarılmasından sonra mallarından bir kısmını satar veya taşırsa; altı aydan iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

8- Satılan veya ipotek edilen malın mülkiyeti ile ilgili önemli belgeleri alıcıdan veya ipotekli alacak sahibinden gizleyen veya onunla ilgili ipotek olarak bırakılanı veya ipotek hakkını veya bir başka ipoteği gizleyen veya mülkiyeti belirleyen veya belirleme ihtimali bulunan sahte bir belge düzenleyen herkes, bir yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Emanet Mala İhanet Etmek

1- Kendisine emanet olarak bırakılan mallara veya yediemindeki bir mala dokunan ve bu emanet mala karşı ihmalkar davranan herkes; sopa ve beş yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

2- Yetim malı üzerindeki bir vasi veya vakfın mütevellisi veya vekil veya ücretli gibi konumlarda bulunan her kim denetimi altındaki mala ihanet ederse sopa ve beş yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

3- Kasıtlı olarak herhangi bir mali evrakı, müstenidatı, ibraları, taahhüt senetlerini; saklamaya, zimmetine geçirmeye, dağıtmaya, telef etmeye veya yırtmaya kalkışan herkes iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

Muamelatta (İşlemlerde) Sahtekarlık

1- Devlet tarafından kabul edilmemiş veya bilinmeyen ağırlık, hacim ve uzunluk ölçülerine ait herhangi bir ölçüyü kullanan veya tedarik eden yada sahte bir ağırlık ve ölçü ile tartan ve ölçen herkes altı aya kadar hapis ile cezalandırılır.

2- Teslim edilen bir şeyin kemiyeti veya mahiyeti açısından bir başkasını aldatan kimse bir yıla kadar hapis ve hakimin uygun göreceği miktarda da para cezası ile cezalandırılır.

3- Malın tabiatı, içerdiği faydalı unsurlar açısından kemiyetinin, terkibinin ve cevheri niteliklerinin bilinmemesi noktasında sözleşme yapan kimseyi aldatan herkes bir aydan iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

4- Bir malın alınıp satılmasına ait açık artırmayı veya taşınır yada taşınmaz bir malın kiralanmasını veya mukavele taahhüdü ile ilgili bir şeyi veya bir şeyin kullanılması gibi hususları iptal eden herkes altı aya kadar hapis ile cezalandırılır.

5- Malların fiyatlarını yükseltmek veya düşürmek için aldatma yoluna başvuran herkes bir yıldan iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

İflas

1- Hileli yollarla iflas edenler beş yıla kadar hapis ile cezalandırılırlar.

2- Hileli yollar dışında normal olarak gerçekten iflas etmiş bir kimsenin iflası; bilerek kusurlu hareket etmesinden veya malını harama harcamasından kaynaklandığı tespit edildiği zaman iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

3- Hayali senetlere imza atmak, mallarının bir kısmını tahrip etmek veya kaçırmak gibi başkalarının haklarını herhangi bir yolla zayi etmeyi alışkanlık haline getirerek alacaklıların haklarını kasıtlı olarak zayi eden her borçlu, sopa ve iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

Gasp

1- Kullanmış olsun veya olmasın taşınabilir bir malı gasb eden herkes altı aya kadar hapis ile cezalandırılır. Eğer malı telef etmişse bedeli ödettirilir ve cezası artırılır. Eğer şeklini değiştirmişse duruma bakılır; mal değerinden bir şey kaybetmişse bir yıl hapsedilir, kaybetmemişse altı aya kadar hapis ile cezalandırılır.

2- Arsa, arazi ve bahçe gibi taşınmaz bir malı gasb eden kimse gasbettiği taşınmazı geri vermeye zorlanır ve altı aya kadar da hapis ile cezalandırılır. Taşınmaza veya sahibine zarar verecek olaylar olmuşsa ceza kat kat artırılır.

3- Genel mülkiyete ait bir mala yalnızca kendisi sahip olan herkes altı aya kadar hapis ile cezalandırılır.

 

Muhtelif Konular

1- Bir mala sahip olabilmek için başkasını tehdit eden herkes beş yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

2- Doğrudan veya dolaylı olarak düşmanla bile bile ticaret yapmaya kalkışan herkes on yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

3- Canlı varlıkların heykellerini veya resimlerini yapmak gibi haram olan herhangi bir şeyin üretimini yapan herkes altı aya kadar hapis ile cezalandırılır.

4- Banka olsun, şirket olsun tüccar veya benzerleri olsun; mali konularda yalan beyanlarda bulunan veya beyan edilmesi istenen bilgileri gizleyenler on beş yıla kadar hapis ile cezalandırılırlar. Yalan beyan ve gizledikleri kadar da para cezasına çarptırılırlar.