Ayın Konusu İnceleme Soru-Cevap Kitap Tanıtım Hakkımızda
Ana Sayfa
 
Kitap
Beyan
Yeni Sayı
Arşiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email
İslam Devleti
İslam'a Davet
Hizb-ut Tahrir
Hilafet Nasıl Yıkıldı
İslam Şahsiyeti
İslam'da İctimai Nizam
İslam'da Yönetim Nizamı
İslam'da Ekonomik Sistem
Diğer kitaplar için tıklatınız

İSLÂM ŞAHSİYETİ

CİLT 3

Takiyyuddin en-NEBHANİ

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ

FIKIH USULÜ

HÜKÜM VE HÜKÜMLE İLGİLİ HUSUSLAR

1- Hakim

2- Şeriatın Gelmesinden Önce Hüküm Yoktur

HÜKÜMLERLE MÜKELLEF OLANLAR

TEKLİF ŞARTLARI

ŞERİ HÜKÜM

1- Teklif Hitabı

Vacip

Vacibin Ancak Kendisi ile Tamamlandığı Husus da Vaciptir

Haram

Mubah

2- Vaz’ın Hitabı

1. Sebep

2. Şart

3. Mani’/Engel

4. Sıhat - Butlan - Fesat

5. Azimet ve Ruhsat

ŞERİ DELİLLER

Şer'î Delillerin Kesin Olmaları Gerekir

BİRİNCİ DELİL: KİTAP

Kur’an’dan Hüccet Sayılan Husus

Muhkem ve Müteşabih

İKİNCİ DELİL; SÜNNET

Kur'an’a Göre Sünnetin Konumu

Sünnetin Kısımları

Mütevatir

Kendisi İle İlmin Hasıl Olduğu Sayı

Meşhur

Ahad Haber

Hadis Ravileri

Ahad Haberin Çeşitleri

Ahad Haberin Kabul Şartları

Rasul (sav)’in Fiilleri

Rasul (sav)’in Fiiline Ait Yönün/Hükmün Kendisi İle Bilindiği Yollar

Rasul (sav)’in Sükutu

Rasul (sav)’in Fiilleri Arasında Çelişki

Rasul (sav)’in Fiili İle Sözü Arasında Çelişki

Rasul (sav)’in Sözleri Arasında Çelişki

KİTAP VE SÜNNETLE İSTİDLAL

Lügat Bahisleri/Konuları

Arapçayı Bilme Yolu

DİLİN LAFIZLARI VE KISIMLARI

Lafzın Sadece Delâlet Eden Olması İtibarı İle Kısımlara Ayrılması

Müfred

İsim

Sadece Delâlet Edilen Olması İtibarı İle Lafzın Kısımlara Ayrılması

Mürekkeb

Delâlet Eden ve Delâlet Edilen Olması İtibarı İle Lafzın Kısımlara Ayrılması

Müterâdif/Eş Anlamlılık

İştirak/Ortaklık

Hakikat ve Mecaz

Şer'î Hakikat

Şer'î Hakikatlerin Varlığı

KUR'AN’IN TAMAMI ARAPÇADIR

Kur'an’da Arapça Olmayan Bir Tek Kelime Dahi Yoktur

Örfi Hakikat

Menkul/Nakledilen Lafızlar

Anlamayı Karıştıran Hususlardaki Çelişki

FİİL

HARF

MANTUK VE MEFHUM

Mantuk

Mefhum

İktiza Delâleti

Tenbih ve İma Delâleti

İşaret Delâleti

Mefhumu Muvafaka

Mefhumu Muhalefe

Sıfat Mefhumu

Şart Mefhumu

Gaye Mefhumu

Adet Mefhumu

Mefhumu Muhaletfetten Kendisi İle Amel Edilmeyen Hususlar

KİTAP VE SÜNNETİN KISIMLARI

1- EMİR VE NEHİY

Emir ve Nehiylerin Çeşitleri

Emir Sıygası

Nehiy Sıygası

Bir Şeyin Emredilmesi Zıddının Nehyedilmesi Değildir Bir Şeyin Nehyedilmesi de Zıddının Emredilmesi Değildir

Uygulamalar ve Sözleşmelerin Nehyedilmesi

2- UMUM - HUSUS/GENEL OLUŞ - ÖZEL OLUŞ

Umum/Genellilik/Genel Oluş

Genelliğin Lafız İçin Sabit Oluşunun Yolları

Sebebin Hususi/Özel Oluşu Değil, Lafzın Genel Oluşu Dikkate Alınır

Sebebin Özelliği İçinde Lafzın Genelliği: Bir Olay ve Sorunun Konusu İçinde Geneldir, Her Şey Hakkında Genel Değildir

Rasule Hitap Ümmete Hitaptır

Nebinin Ümmetinden Birisine Hitabı Ümmetine Hitaptır

Rasul Vasıtasıyla Gelen Hitabın Genelliğine Rasul de Dahil Olur

HUSUS / ÖZEL OLUŞ

Genel Olanın Tahsis Edilmesi Delilleri

İstisna İle Tahsis

Şartla Tahsis

Sıfat İle Tahsis

Gaye İle Tahsis

Munfasıl/Bağımsız Delillerle Tahsis

Kitabın Kitapla Tahsisi

Kitabın Sünnet İle Tahsisi

Kitabın Sahabenin İcmaı İle Tahsisi

Kitabın Kıyasla Tahsisi

Sünnetin Kitapla Tahsisi

Sünnetin Sünnetle Tahsisi

Sünnetin Sahabe İcmaı ve Kıyas İle Tahsisi

Mantukun Mefhumla Tahsisi

3- MUTLAK VE MUKAYYED

4- MÜCMEL - BEYAN - MÜBEYYEN

Mücmel

Beyan ve Mübeyyen

5- NASIH - MENSUH

Kur'an’ın Neshi

Sünnetin Neshi

İcma İle Sabit Bir Hükmün Neshi Caiz olmaz

Kıyasın Hükmünün Neshi Caiz Olmaz

Nasıhı/Nesh Edeni ve Mansuhu/Nesh Edileni Tanıma Yolu

ÜÇÜNCÜ DELİL; İCMA’A

SAHABELERİN İCMAINDAN BAŞKA HİÇBİR İCMAA ŞER’Î DELİL DEĞİLDİR

Sükutî İcmaa

Sahabeler

DÖRDÜNCÜ DELİL; KIYAS

KIYASIN RÜKÜNLERİ VE ŞARTLARI

1-Fer’in Şartları

2-Aslın Şartları

3-Aslın Hükmünün Şartları

İLLET

İllet İle Sebep Arasındaki Fark

İllet İle Menât Arasındaki Fark

İlletin Şartları

İlletin Delilleri

ŞERİATIN MAKSATLARI

Bizzat Her Hükmün Maksadı

MASLAHATLARIN SAĞLANMASI ZARARLARIN ENGELLENMESİ

DELİL OLMADIĞI HALDE DELİL SANILANLAR

1- Şer’u Men Kablenâ/Önceki Şeriatlar

2- Sahabî Mezhebi

3- İstihsan

4- Mesalihi Mürsele

KÜLLÎ KAİDELER

1- İstishab Kaidesi

2- Zarar Kaidesi

3- Örf Kaidesi, Istılah-Takdir-Örf

Şeriata Göre Örfe İtibar Edilmez

4- Fiillerin Neticeleri Kaidesi

SAHABELERİN GÖRÜŞLERİ, HÜKÜMLERİ VE İÇTİHATLARI

TEÂDÜL VE TERÂCİH

***

Bu kitabı yakın zamanda okuyucularımızın istifadesine sunacağız inşAllah.

 

Yukarı