Ana Sayfa
Ana Sayfa
 
Kitap
Beyan
Yeni Sayý
Arþiv
Haber
Sizden Gelen
Link
Email

Hicab: Hizb-ut Tahrir Heyeti, Fransa Cumhurbaþkaný’na Mektubunu Teslim Etti

Paris, Fransa, 8 Ocak - Ýyi tanýnan Ýslami siyasî parti Hizb-ut Tahrir evrensel liderliðinden yüksek düzey bir heyet, bu sabah (8 Ocak Perþembe, saat 11’de) Elysée Sarayý’ndaki, (Elysée Palace, 55, rue du faubourg Saint-Honoré, Paris) ziyaretlerinin ardýndan Fransa Cumhurbaþkaný Jacques Chirac'a bir mektup teslim etti.

Mektup Hizb-ut Tahrir'in, Fransýz okullarýnda ve devlet binalarýnda Ýslamî baþörtüsünün (Hicabýn) yasaklanmasýný tekliflerini son dönemde onaylayan Fransýz Baþkanlýðý karþýsýndaki görüþ noktasýný açýkça beyan ediyordu.

Hizb-ut Tahrir Fransýz Baþkanýna, Müslümanlarýn Halifesi Suleymân el-Kanunî'nin esir düþmüþ Fransýz kralý I. Francis'in serbest býrakýlmasýný saðlayarak yardým ettiði zaman Fransa'ya verilen tarihî lütfu hatýrlatýyordu.

Mektup þöyle sona eriyordu: “Ýþte bu; Devletimizin, Ýslamî Devlet’in, Osmanlý Hilafet Devlet’inin dünün Fransa’sý için gösterdiði iyi niyet hareketidir. Bugünün Fransa’sý, Fransa’da Müslüman hanýmlar tarafýndan giyilen Hicabýn yasaklanmasýný iptal edecek ve Müslümanlara bu iyi niyet hareketiyle karþýlýkta bulunacak mýdýr? Bekleyeceðiz ve göreceðiz. Eðer bugünün Fransa’sý bu iyi niyet hareketine karþýlýkta bulunursa, Allah’ýn izniyle yeniden kurduðumuz zaman Ýslamî Hilafet Devleti’ne karþý iyi bir jest olacaktýr.”

 

Editörlere Notlar:

(1) Olay sonrasý heyet ile yapýlan röportajlar, Arapça, Fransýzca ve Ýngilizce olarak mevcuttur.

(2) Yüksek çözünürlükte görüntüler ve günün olaylarýnýn video bandý, info@hizb-ut-tahrir.info e-mail adresinden istenerek basýnda kullanýlabilir.

(3) Hizb-ut Tahrir, ideolojisi Ýslam olan baðýmsýz siyasî bir partidir. Parti, Ýslam aleminde Ýslamî Hilafet’i yeniden kurarak Ýslamî hayat yolunu yeniden baþlatmak üzere çalýþmaktadýr. Parti çalýþmasýnýn tüm yönlerinde Ýslamî Þeri'at’a sadýktýr. Ýslamî Devlet’i yeniden kurmanýn bir metodu olarak rejimlere karþý þiddet veya silahlý mücadeleyi ise, Ýslamî Þeri’at’ýn ihlâl edilmesi olarak deðerlendirmektedir. Parti Batý aleminde ise, Batýlý düþünürler ile Kapitalizm ve hastalýklarý hakkýnda bir tartýþma oluþturmak ve Ýslam’ý onlara ideolojik bir alternatif olarak sunmak için Müslümanlara Ýslamî ideolojiyi açýklamaya çabalamaktadýr.

 

Ýrtibat:

Dr. Ýmran Vahîd

Hizb-ut Tahrir

Britanya Temsilcisi

Adres: Suite 301 28 Old Brompton Road - London, SW7 3SS, United Kingdom

Telefon: +44-(0)7074-192400

E-mail: press@1924.org

Web: www.1924.org