Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Yemen Vilâyeti Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Hudeyde’deki Tutuklamalar

H. 13 Şa’bân 1425 muvâfık M. 27 Eylül 2004 Pazartesi günü, Hudeyde’deki siyâsî güvenlik birimleri, Hudeyde’nin el-Kal’a Mahallesi’ndeki el-Hamdi Caddesi üzerinde bulunan en-Nûr Camii’nin imâmı ve hatibi, 55 yaşındaki Şeyh ve ‘Allâme İbrahîm ‘AbdulBârî Makbulî el-Ehdel’i keyfî olarak tutukladı.

Kendisi herhangi bir suçlama veya kabahat olmaksızın, herhangi bir yasal gerekçe gösterilmeksizin tutuklanmıştır. Söz konusu birimler, uygulandığı iddia edilen kendi anayasalarının 48. maddesinin metnine, ayrıca Cezaî İcraatlar Kanunu’nun 6, 7, 8, 11, 13, 73, 76 ve 77. maddelerine aykırı davranmışlardır.

Tutuklanan Şeyh’in tek suçu, İslam’a ve hükümlerinin hayatın her alanında tatbikine dâvet etmesi ve Hilâfet Devleti’ni kurarak İslâmî Hayat’ı yeniden başlatmak için çalışmasıdır. Ne zamandan beri, Ey Hayırlı Ümmet! İslam’a dâvet etmek suç oldu da Müslümanlar tutuklanıp cezalandırılıyor?!

Yönetim sistemi partilerin kurulmasına ve siyâsî çalışmaların yapılmasına çağırmakta ve devlet başkanı da konuşmalarında buna yönelik çağrıyı tekrarlayıp durmaktadır. “Tek seçenek demokrasidir. Demokrasi kurtuluş gemisidir. Diyalog ise daha hayırlı ve yararlıdır. Siyâsî tutuklama kampları dönemi sona ermiştir ve artık Yemen’de hiçbir siyâsi tutukevi yoktur” demektedir, velâkin bahsettiği diyalog için Hizb’in heyeti ile buluşmayı reddetmektedir!

Biz, Hizb-ut Tahrir olarak, ‘Allâme Şeyh İbrâhim ‘AbdulBârî’nin başına gelenlerin ve sağlığının maruz kaldığı tehlikenin tüm sorumluluğunu siyâsî birimlere yüklüyoruz. Bu tutuklamalar ancak Hizb’in şebâbının (gençlerinin) Hilâfet Devleti’nin kurulması uğruna çalışma azimlerini, sebatlarını ve fedâkârlıklarını artıracaktır. Bunun yanında Yemen halkının yönetim sistemine olan tiksintisini ve nefretini çoğaltacaktır. O kadar ki, fakirleştirme ve aç bırakma politikalarına, servetlerin yağmalanmasına, kaynakların hortumlanmasına, görüş ve ifade gibi haklarının ihlâl edilmesine duyduğu tiksinti ve nefretten daha fazla olacaktır.

Meclis üyelerinden, Yemen’in şeyhlerinden, âlimlerinden, onlara etki edenlerden, insan hakları örgütlerinden ve komitelerinden;

Bu güvenlik birimlerini, şer’i ve yasal ihlâllerinden ötürü hesaba çekmelerini, Allah’ın kullarına eziyet edenlere hak ettikleri cezayı verdirmelerini istiyoruz ki îmanlı ve hikmetli olan Yemen’de güvenlik, istikrar ve sükunet egemen olsun.

Biz, Şeyh’in derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

Allah ve Rasulü’nü incitenlere Allah, dünyada ve Âhirette lâ’net etmiş ve onlar için çok aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler ise şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. [el-Ahzâb 57-58]

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Yemen Vilâyeti
 Medya Bürosu
H. 14 Şa'bân 1425
M. 28 Eylül 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |