Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Mısır Vilayeti

Mısır’ın Yöneticisi Mısır Ordusunu Mısır Toprağında Yürütmek İçin Yahudilerden İzin Alıyor!



 

Dün ve bugün haber ajansları Mısır yöneticisinin, güvenliği sağlamak üzere birkaç yüz (750) Mısır askerinin işgâl edilmiş Filistin sınırlarına yaklaştırılması için Sîna Anlaşması üzerinde düzeltmeler yapılmasını Filistin işgâlcisi yahudi varlığından talep ettiğini haber verdiler. Hem de hafif silahlarla, tanklarda füzeler ve havanlar olmaksızın veya diğerleri bulunmaksızın! Yine haber ajansları yahudi varlığının düzeltmelere itiraz ettiğini, yalnızca meseleye ilişkin mesajların düzeltilmesini kabul ettiğini ve yine Mısır’daki yönetimin, Filistin işgâlcisi yahudilerle olan bu konunun peşine düşmek üzere muhâberat (istihbârat) şefi ile Dışişleri Bakanı’nı görevlendirdiğini de ilâve ettiler.

Filistin’den Haçlıları defeden, Hıttin’de onları kötü bir hezîmet ile hezîmete uğratan Mısır... Filistin’deki Tatarları kahreden ve onları ‘Ayn Câlut’ta harap eden Mısır... ve şimdiki Mısır!... Onun bugünkü yöneticileri yahudi varlığına yalvarmak için koşuyor!.. Üzerlerine zillet ve meskenet damgası vurulmuşlardan Mısır ordusunun Mısır toprakları üzerinde hareket etmesi için izin istiyor!.. Hem de Mısır’ın Sîna’sı üzerinde! İşte bu, sömürgeci kâfirlerle ilişkide bulunan yöneticilerin ne kadar ciddi bir tehlike saçtıklarını göstermektedir. Onlar Allah’a ve Dînine ihânet etmektedirler! Muhakkak ki bu, Ümmeti derin bir zillet ve rezâlet vâdisine sürükledikleri korkunç ve muazzam bir tehlikedir.

Mısır Ordusu’nun yahudilere rağmen ve onları bilgilendirmeksizin Sîna’da hareket etmeye elbette muktedîr olduğunun farkındayız. Ne var ki bu ordular, yöneticilerin bağladıkları zincirler ile bağlanmışlardır. Ama şunun da farkındayız ki, bu zincirler yakın bir zamanda kırılacak ve Mısır, târihin ak sayfalarını tümüyle bol zaferler ve şehâdetler ile yazmış olup Rableriyle kuvvetli ve Dinleriyle izzetli olan adamların liderliğinde Hilâfet’in gölgesinde yaşadığı günlerdeki hayatına -Allah’ın izniyle- yeniden kavuşacaktır.

Ey Mısr el-Kenâne’nin Müslümanları!

Ey Muazzam Mısır Ordusu’ndaki Muhlisler!

Müslümanların târihinde yüzyıllar boyunca İslam’ın sâdık muhâfızlığını yapmış Mısır’a o hayatını iade etmenizin tam vakti değil midir?

Allah ve Rasulü ile savaşan ve sömürgeci kâfirler ile işbirliği yapan yöneticilerinizin sizi düşürdükleri aşağılanmayı üzerinizden kaldırmanın tam vakti değil midir?

Bu zâlim beşerî sistemi yok edip Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in döneceğini müjdelediği Râşidî Hilâfet’i ikâme ederek Dünya ve Âhiretin izzetine, kazananlar olarak koşmanızın tam vakti değil midir?

Tatarları helâk ve Haçlıları da kahredenlerin hayatını yeniden getirmenizin ve Sîna’yı zelîl ve rezîl olmak için değil de Filistin’i kurtarmak ve yükseltmek için geçmenizin tam vakti değil midir?

Muhakkak ki Hizb-ut Tahrir / Mısır Vilâyeti, ülkeyi ve halkını satan ve küfrün başı Amerika ile onun türemesi yahudilerin peşinden giden bu zâlim yöneticileri ortadan kaldırmak üzere Mısır halkını canlandırmaktadır. Çünkü azametli Mısır’ı, kâfirlerin Müslümanların beldelerine yönelik saldırılarını mahvetmeye koşan Müslüman orduların intikal noktası olmaktan ve askerleri fetihlere koşup dünyanın ülkelerine hayrı yaymaktan men ederek onu yahudiler karşısında bu zelîl tavra mahkum edenler işte onlardır!

Şüphesiz Hizb-ut Tahrir, Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’nın vaadini yerine getireceğinden mutmaindir:

Allah, sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, yeryüzünde Halîfe kılacağını vaâd etti. [Nur 55]

ve Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem]’in müjdesinin gerçekleşeceğinden mutmaindir:

...Sonra da Nübüvvet Minhâcı (Peygamberlik Metodu) üzere [Râşidî] Hilâfet olacaktır.

Öyleyse onu destekleyin ve onun ardında olun! Umulur ki Allah’ın merhametine ve rızâsına ulaşırsınız:

Seveceğiniz diğer bir şey daha: Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetih! Mü’minleri müjdele! [es-Sâff 13]

 HİZB-UT TAHRİR
 Mısır Vilayeti
H. 09 Ramazan 1425
M. 23 Ekim 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |