Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Sudan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Amerika Sudan Hükümeti’ni Kapsamlı Sudan Barış Yasası İle Ödüllendirdi

Sudan Hükümeti Amerika’nın kendisinden râzı olacağı, destekleyeceği ve arka çıkacağı düşüncesiyle, “Sudan’da Barış Operasyonu” dediği ılımlılık ile karışık tâvizleri öne sürmüştür. Kaldı ki tehlikeli, zelil ve küçük düşürücü olan bu tâvizlere karşılık hükümet unuttu veya unutmuş göründü ki, bunlar kâfir bir devlete hem de ne kadar taviz verirse versin, ne kadar zelil olursa olsun, ne kadar tasdik ederse etsin, kendisinden râzı olması imkânsız olan küfrün başına verilmektedir. Nitekim Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmaktadır:

Sen onların dînine tâbi olmadıkça yahudiler de hristiyanlar da senden asla râzı olmayacaklardır! [el-Bakara 120]

Ve şöyle buyurmaktadır:

Sizi, ağızları(ndan çıkan laflar) ile râzı ediyorlar. Fakat kalpleri (buna bile) karşı çıkıyor. [et-Tevbe 8]

Hükümet, geçen yılın sonunda Barış Protokolleri denilen şeye son imzayı atmak üzere 18-19.11.2004’te Kenya’daki Güvenlik Konseyi oturumunda İsyancı Hareket ile sözleştiğinde teslimiyet ve ihânet son noktasına vardı! Amerika da bu hükümeti ödüllendirdi ama acaba bu nasıl bir ödül idi? İşte bu, Kapsamlı Sudan Barış Yasası denilen yeni bir yasa idi! Bu yasanın “Sudan’ın kendi petrol gelirlerinden faydalanmasının engellemek üzere bir plân konulacaktır” şeklindeki bir maddesinde de açıkça belirtildiği gibi Sudan’a yaptırımlar uygulanabilecek, bu hükümetin bazı yetkilerine kısıtlamalar konulabilecek ve petrol gelirlerinden faydalanması engellenecektir!

Bizler dâimâ, barış denilerek sürdürülen bu tâvizkâr müzârekelerin Allah’a, Rasulü’ne ve Mü’minlere ihânet olduğuna dikkat çeken apaçık uyarıcılar idik. Bir çok kez, bunun ardında olan Amerika ile Avrupa’nın bizim düşmanımız olduklarını, dolayısıyla onlardan sakınmamız gerektiğini ve yabancılardan yardım talep etmenin veya buna çağrıda bulunmanın siyâsî bir intihar olduğunu, çünkü tüm bu kâfirlerin yalnızca ülkeyi parçalamak ve servetlerini gaspetmek niyetinde olduklarını tekrar tekrar söyledik. İşte bu yeni yasa, bu zincirin yalnızca bir halkasıdır ve bu konuda gizlenenler çok daha ciddiyet arzetmektedir.

Beldemizin birliğini, servetlerimizi ve varlığımızı hedef alan bu şerir kompluyu durdurmak, bu hükümetin ellerini bu ihânet anlaşmalarından çektirmek ve kâfirin azgın ihtiraslarına sağlam bir set olacak, müslüman olsun olmasın tebâsına karşı adâletle muâmele edecek, onları refaha kavuşturacak ve onlarla birlikte olacak Nübüvvet Minhâcı, metodu üzere Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurmak için çalışmak hepimizin üzerine vâciptir.

 

İbrâhim Usmân (Ebu Halîl)
 HİZB-UT TAHRİR
Sudan Resmi Sözcüsü
H. 02 Zilka'de 1425
M. 14 Aralık 2004

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |