Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Yemen Vilâyeti Medya Bürosu

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Devletin Genel Bütçesi, Fikrî Bir İflas ve Kesin Bir Hezîmettir

Yemen Temsilciler Meclisi, H. 24 Zilka’de 1425 muvâfık M. 05 Ocak 2005’te devletin genel bütçesini onayladı. Bu bütçenin hiçbir fikrî bir temeli yoktur. Ne İslâmî ne sosyalist ne de kapitalisttir. Bunun içindir ki eleştirmek isteyen içerisinde tutarlı hiçbir renk veya tat bulamamaktadır. Bu da devletin içine düştüğü korkunç fikrî iflasın boyutunu göstermektedir. Nitekim doğru bir ekonomik temel üzere kurulu olmadığı gibi, ekonomik çalışmalardan mahrum rizikolu görüşlere uyumlu haldedir. Doğru ekonomiye dayalı ekonomik, finansal, toplumsal, nakitsel ve yönetimsel hedefleri gerçekleştirmekten uzaktır. Maddeleri açık ve net olmadığı gibi uygulama, denetleme ve izleme işlemlerini kolaylaştıracak şekilde sınırlı bir yapısı da yoktur. Üstelik içerisinde, ölümcül dozda yerleştirilmiş “petrol türevlerinden desteğin kaldırılması” denilen bir “saatli bomba” bulunmaktadır. İşte bu, doğal olarak tüm tüketim maddelerinin fiyatlarını artıracak, dolayısıyla fakirliği, açlığı, işsizliği, hatta ekonomik ve sosyal çöküntüyü artıracaktır. Araştırmalara göre, Meclisin 65 milyon dolarlık bir krediyi oylayarak bu ölümcül dozajı onaylanmasının ardından petrol gelirlerine bağımlı bu artışın son haddine varması, yine bu sorunlu ve çalkantılı durumda petrol gelirlerinin düşmesi de mümkündür.

Bu yılın cârî bütçesine, musibetleri artacak insanlar için yeni bir doz olarak îtibar edilir. Bu halk her bir dozun son doz olmasını ummaktadır. Velâkin heyhât… heyhât! Petrol türevlerinin fiyatlarındaki bu artış, Devletlerarası Para Fonu [IMF] ile Dünya Bankası’nın dayattığı dozlardan bir dozdur. Hükümet bunları “borçları bitirmek” bahanesiyle uygulamakta, hatta halkın maslahatlarını gözettiğini iddia etmektedir. Ne var ki borçlar her geçen gün katlanarak artmaktadır. Velev ki bu borçlar Yemen halkı arasında paylaştırılacak olsa onlara, onların evlatlarına ve evlatlarının evlatlarına dahi yük biner!

Ey Müslümanlar!

Muhakkak ki bu bütçe, “tasallutunun” üzerinden 42 yıldan fazla geçen bu devletin beceriksizliğini apaçık gözler önüne sermektedir. Bu devlet, üç ızdırâbın [fakirlik, cehâlet ve hastalık] acısını çeken bu halk için hiçbir somut gelişme gösterememiştir! Beceriksizlik ve hezîmet üzere devam eden bu müflis devlete karşı daha ne zamana kadar sessizlik ve görmezlik ile tahammül edeceksiniz? İflasın derinleşmesi ve fakirliğin yayılmasına paralel olarak ezme ve baskı politikası yürütüldüğü, hak sözün açığa çıkmasına karşı görüş belirtme ve ifade hakkının engellendiği, sloganik “demokrasi” ve “insan hakları” palavralarına rağmen ağızların kapatıldığı da muhakkaktır. Böyle bir devlet için en asgâri tanım, zorba bir vergi devleti olmasıdır! Hayırhah riâyet devleti değil! Oysa Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem] şöyle buyurmaktadır:

Her kim bir mal bırakırsa vârislerine aittir ve her kim de bir muhtaç bırakırsa (onun bakımı) Bize (devlete) aittir.

 

Ey Müslümanlar! Ey Yemen Halkı!

Bu yönetim nizamlarına sessiz kalarak kendinizi ölüme ve fakirlik uçurumunun kenarına atmaktasınız. Bu haliyle kendinize ve Ümmetinize zulmediyorsunuz. Bu doz, ölüme sürüklenen bir toplum için öldürücü bir nihâî doz gibidir ve onun ölümü tüm değerlerini yitirmesi, sınıfsal farklılıkların artması ve hatta fesâd üstüne fesâdın azgınlaşması ile sonuçlanacak, etkisi toplum açısından yıkım olacaktır. İtaat edilmesi kaçınılmaz olan Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’ya itaatten kaçınılacak, uğrunda çalışılması gereken kalkınmadan uzaklaşılacaktır.

Artık bu nizamları def etmenin, onlardan kendimizi kurtarmanın zamanı hâlâ gelmedi mi?! Temsilciler Meclisi’nin bu silik tavrı, sizin umursamazlıklarının ne boyuta vardığını kanıtlamaya yetmiyor mu?

Size hitap ediyor ve sizi, Allah’a dâvet edenlere icâbet etmeye, İslâmi Hayatı yeniden başlatmak ve Ümmeti bütünleştiren Hilâfet’i kurarak Allah’ın Şeriatini tatbik etmemenin ve bu tiksindirici cürümlerin günâhını kaldırmak üzere Hizb-ut Tahrir ile birlikte çalışmaya çağırıyoruz.

Ey îman edenler! Allah ve Rasulü sizi, size hayat verecek şeye dâvet ettikleri an icâbet edin! Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz muhakkak O’nun huzurunda toplanacaksınız. [el-Enfâl 24]

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Yemen Vilâyeti Medya Bürosu
H. 26 Zilka'de 1425
M. 06 Ocak 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |