Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Irak Vilâyeti

Seçimler…

Küfür Hükümlerini Müslümanların Eliyle Müslümanlar Üzerine Tatbik Etme Mukaddimesi 

30 Ocak 2005’te Irak’ta Vatanî Meclis seçimleri yapılacaktır. Sonrasında bir Geçiş Hükümeti kurulacak ve ülke için kalıcı bir anayasa hazırlanacaktır. Bu seçimler, önceki sivil yönetici Paul Bremer’ın çıkardığı 69 sayılı emir gereğince düzenlenmekte, seçim günü 30.000 Amerikan askerinin mızrakları altında gerçekleştirilmektedir.

Seçilecek olan Vatanî Meclis; anayasayı hazırlayacak, kanunları ve nizamları belirleyecek bir varlık olacaktır. Bu kanunları da halkın temsilcisi olarak hazırlayacaktır ki bu durum, İslam’a temelinden zıttır. Çünkü İslam’da yasama tek başına yalnızca Allah’a ve hâkimiyet Şeriat’e aittir. Halka değil!.. Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurdu:

Şüphesiz hüküm ancak Allah’a aittir. [Yûsuf 40]

Ve şöyle buyurdu:

Hayır! Rabbine and olsun ki, onlar aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem tâyin edip sonra da Senin verdiği hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça îmân etmiş olmazlar! [Nîsa 65]

Dolayısıyla bu şekilde bu Meclise giren bir Müslüman şüphesiz mücrim olacaktır. Zîra kendisini -haşa- yasamada Âlemlerin Rabbi’nin yerine koymaktadır.

Amerika’nın Irak’ta yerleştirmek istediği, dîni hayattan koparma [Laiklik] esasına dayanan ve yasama hakkını yani neyin helâl neyin haram olduğu kararını beşere veren Demokratik Sistem, İslâmî ‘Akîde ile mutlak surette çatışmaktadır ki bu açıkça Küfürdür. Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

Aralarında Allah’ın indirdikleri ile hükmet ve onların arzularına uyma! Allah’ın Sana indirdiklerinin bir kısmından Seni saptırmalarından sakın! Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bununla ancak, günâhlarının bir kısmını onların başına belâ etmek ister. Muhakkak ki insanların bir çoğu da zâten fâsıklardır. [el-Mâide 49]

Ve şöyle buyurdu:

Diyorlardı ki: “Bu işte bizim bir şeyimiz var mı? (bize ne)!” De ki: “Muhakkak ki bu iş (hüküm) tamamen Allah’a aittir.” [Âl-i İmrân 154]

Bu âyetler ve diğerleri, hükmün yani yasamanın yalnızca Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’ya ait olduğu ve beşere verilmesinin kesinlikle câiz olmadığı hususunda oldukça nettir.

Müslümanlar, Vatanî Meclis’e başvurarak İslam’ın hükümlerini tatbik edebilirler, denilemez! Zîra bu tatbik, Allah’ın gereğince hareket etmemizi emrettiği din esası üzerine alınmış olmayacak, bilakis çoğunluk esası temel olacaktır. Bu ise her zaman değişmeye maruz kalır. Bugünkü çoğunluk ile yarınki çoğunluk arasında fark olabilir. Dolayısıyla bu durumda, bir yıl Allah’ın hükümlerine izin verildiği halde, bir diğer yıl yasaklanabilecektir. Öyleyse Müslümanın kendi dinini insanların keyiflerine terk etmesi ve insanların kabulüne veya reddine göre değiştirmesi mümkün olabilir mi? Yani İslam’ın tatbikine çağıranlar Mecliste çoğunluğa sahip olsa dahi, Meclis’te mevcut görünen vakıa İslâmî sloganların ötesine geçmez. O kadar ki sadece muhâlefet rolü oynanmasından, demokrasi oyununun tamamlanmasından fazlası olmayacak ve tüm partiler benimsenen tüm kararlarda pay sahip olacaktır. Böylece alınan bu kararlar, “bunları çoğunluk benimsedi” mazereti ile Müslümanların boyunları üzerinde duran kılıçlar haline getirilecektir.

Ey Müslümanlar!

Seçimlere hevesli olanları çoğu, kendilerini haklı çıkarmak için, “Meydanı laiklere bırakmak istemiyoruz” bahânesine sığınmaktadırlar.

Onlara şöyle deriz: Doğru davranış İslam’ın ikrar ettiği davranıştır. Dolayısıyla yapılan iş, haram bir iş olursa -ki burada yasamanın Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’dan başkasına verilmesidir- bu şekilde hareket etmek helâl olmaz. Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

(De ki:) Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitâbı mufassal olarak indiren O’dur. Kendilerine Kitâb verdiklerimiz, O’nun (Kur’an’ın) gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma! [En’am 114]

Öyleyse mü’min kendisini, Allah’ın dışında yasalar çıkarmak üzere insanların temsilcisi olmaktan sakındırır. Küfür hükümlerini uygulamak üzere Kâfirlerin ve laiklerin değil, tam aksine aynı anda ve tamamen olmak üzere İslam’ın ve İslam’ın uygulanmasından yana olur.

Ey Müslümanlar!

Bu seçimler, işgâl kuvvetlerinin mızrakları altında yapılacaktır. Onlar, Irak’ı meşru olarak temsil etmeyen şahıslar vâsıtasıyla işgâle meşruiyet kazandıracak bir Temsilciler Meclisi istemektedirler. Nitekim o şahıslar, işgâl tanklarının peşinden getirilmiş, kendilerini “Federalizm” adı altında Irak’ı parçalamaya ve “kadın hakları” ve “özgürlük” adı altında İslâmî değerleri yok etmeye hasretmişlerdir. Bu seçimler, Irak kentleri savaş uçakları ve tankların bombardımanı altında iken, Müslümanlar sorgusuz-sualsiz katledilmekte iken düzenlenmektedir. Ümmeti temsil etmek için kendilerini yırtarak nefessiz kalanlar, temsil etmeye çalıştıkları Ümmetin haklarına karşı işlenen cürümleri körükleyenlerin ta kendileridir!

Ey Müslümanlar!

Hizb-ut Tahrir sizleri bu seçimleri boykot etmeye, adaylık veya seçmenlik bakımından onu reddetmeye dâvet etmektedir. Böylece işgâli ve size getirdiklerini reddettiğinizi haykırasınız ve Allah’ın sizden râzı olduğu Dininize olan arzunuzu gösteresiniz.

Muhakkak ki biz sizi dünyanın ve Âhiretin izzetine çağırıyoruz. Öyleyse Allah’a ve size gönderdiği dininize îmanınızı kuvvetlendirin ve onu bir başka din ile katiyyen değiştirmeyin! Tâ ki amelleriniz boşa gitmesin. Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

Sakın zulmedenlere meyletmeyin! Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra muzaffer de olmazsınız! [Hud 113]

Haydi, işgâli kökünden def etmek, Allah’ın Şeriati'ni tümden tatbik etmek ve Allah’ın izniyle Hilâfet Devleti’nin liderliğinde İslam Risâletini tüm dünyaya bir Hidâyet ve Nûr olarak taşımak için çalışın!

Ey îman edenler! Allah ve Rasulü sizi, size hayat verecek şeye dâvet ettikleri an icâbet edin! Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz muhakkak O’nun huzurunda toplanacaksınız. [el-Enfâl 24]

 

 HİZB-UT TAHRİR
 Irak Vilâyeti
H. 10 Zilhicce 1425
M. 20 Ocak 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |