Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Sudan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Taksim Anlaşması’nın Kaldırılması ile Doğu Fitnesinin Alevlendirilmesi

Haberlerde, başta Port Sudan kentinde gösterilerin patlak verdiği Doğu Sudan olmak üzere fitne havadisleri verilmektedir. el-Bica’nın evlâtlarından bir grubun Kızıl Deniz eyâleti hükümetine, Hükümetin el-Bica liderleri ile diğer taleplere ilâveten ülkenin kaynakları üzerindeki otoritenin de paylaştırılmasını talep edilmesi hakkında görüşmelere başlamasını talep eden bir müzekkere sunmasından sonra birçok masum vatandaş katledilmiş, birçokları da yaralanmıştır.

Onları bu türden gösterilere sevk eden unsurlar; tatbik edilen küfür sistemlerinin bir sonucu olarak aşırı fakirlik, hissettikleri adaletsizlik ve yiyecek, giyecek, mesken, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır. Nitekim küfür hükümlerinde aslolan insanların maslahatlarına riâyet etmek değildir. Dahası onlar zulmün kaldırılmasının ancak kendilerinin bu uygulamalarıyla ortadan kaldırılacağını zannetmektedirler. Özellikle Hükümet maddî eyleme başvurup silah taşımaya başlamadıkça herhangi bir kimseyi umursamamaktadır. Âdeta onları şiddete kasten sevk etmektedir. Hükümet ile Güney Sudan isyancıları arasında Nifâşâ’da imzalanan taksim anlaşması en iyi şâhittir ve bunu kanıtlamaktadır. Bunun yanında şu sıralar Dârfur’da, Güney Sudan isyancıları ile aynı yöntemle yürütülen müzâkerelerden meydana gelenler de böyledir. Gerçekleşen musibet ve akıtılan kandan sonra rejim bir heyet göndermiş ve el-Bica’nın taleplerine ilişkin görüşmeleri başlatmıştır. Böylece Sudan’ın tüm bölgelerinin sorunları Barış [Taksim] denilen anlaşmaya dayalı olacaktır, vs. vs.

Bu beldenin tüm sorunlarının köklü çözümü; kesinlikle daha fazla kan akıtılmasına, Sudan’ın Amerika ile Kâfir Batı lehine daha da bölünerek parçalanmasına ve İslam’ın Akidesi ve Nizamları ile koparılıp atılmasına, onu hayattan uzaklaştırılmasına, insanların açık küfür hükümleri ile değiştirilmesine, açlığa ve fakirliğe yol açan bu ihânet anlaşmasından elleri çektirmektir ki Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

Her kim de Benim zikrimden (dînimden) yüz çevirirse onun çok sıkıntılı bir yaşamı olacaktır. [Tâ-Hê 124]

Sonra da tüm beldelerdeki bütün insanların işlerine ihsan ile riâyet eden, bu riâyette fertler arasında ayırım yapmaksızın temel ihtiyaçlarını hakkaniyet ve dürüstlük ile tam olarak garanti eden adâletli nizâmı kurmaktır ki o İslam Nizâmıdır, Nübüvvet Minhâcı üzere Râşidî Hilâfet Nizâmı’dır. Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

Akleden bir toplum için hükmü Allah’tan daha güzel olan da kimdir? [el-Mâide 50]

İbrâhim Usmân (Ebu Halîl)
 HİZB-UT TAHRİR
Sudan Resmi Sözcüsü
H. 20 Zilhicce 1425
M. 30 Ocak 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |