Hizb-ut Tahrir.org Hizb-ut Tahrir.info Al-Ummah.org
Sudan Resmi Sözcülüğü

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

'Allah’ın Şeriatiyle Tahkim' Gerçek mi Aldatmaca mı?

Elvân Gazetesi, H. 1 Muharrem muvâfık M. 10 Şubat 2005 Perşembe günü ilk sayfadan şu manşetle yayınlandı: “el-Beşîr: el-İnkâz Cephesi sâbitelerden sapmayacak” Sonra şöyle denildi: “Devlet başkanı Mareşal ‘Umer Hasen Ahmed el-Beşîr, el-İnkâz Cephesi’nin Allah’ın Şeriatiyle tahkim ve Sudan halkını İslam’ın genişliğine bağlılığa çıkarmak için geldiğini vurguladı… Bunu dün Suki şehrinde büyük bir halk kitlesine hitap ederken söyledi… Yine el-İnkâz Cephesi’nin uğruna varolduğu sâbitelerden vazgeçmeyeceğini veya sapmayacağını vurguladı…” Kâfir Batı’ya kölelik ve itaat etmek, Güney’e self-determinasyon (ayrılma) hakkı vermek ve ülkeyi parçalamak mı Allah’ın Şeriatiyle tahkimdir, hükmolunmaktır? Rasulullah [SallAllahu ‘Aleyhi ve Sellem] şöyle buyurmamış mıdır?

İşleriniz tek bir adam üzerinde birleşmiş iken her kim gelir de cemaatinizi (birliğinizi) parçalamak isterse onu öldürün!

Küfür güçlerinin sözde barışı ve Dârfur’daki Müslümanları korumasına izin vermek mi Allah’ın Şeriatiyle tahkimdir?

Müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın!.. Kâfir John Garang’ı Müslümanların başına yönetici yapmak mı Allah’ın Şeriatiyle tahkimdir?

Allah, mü’minler aleyhine kâfirler için asla bir yol vermeyecektir. [Nîsa 141]

Bir Kâfiri Müslümanlara yönetici yapmaktan daha açık yol var mıdır? İsyancılarla kabul edildiği gibi, sözde “demokratik toplum” diyerek “vatandaşlığı” hakların ve ödevlerin temeli yapmak mı Allah’ın Şeriatiyle tahkimdir? Kaldı ki aslolan, Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’nın şu kavlini tasdik ederek İslâmî Akîdeyi hakların ve ödevlerin temeli yapmaktır. Hayır! Rabbine and olsun ki, onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda Seni hakem tâyin edip (tahkim olup) sonra da içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça îman etmiş olmazlar! [Nîsa 65]

Devletlerarası küfür kuruluşlarına ve konseylerine başvurmak, husûmet ve anlaşmazlıklarımızda onları hakem kılmak mı Allah’ın Şeriatiyle tahkimdir? Azîz ve Kaviyy olan Allah şöyle buyurmaktadır:

Sana ve Senden önce indirilenlere îman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Tâğut ile tahkimi (hükmolunmayı) istiyorlar. Halbuki onu inkâr etmekle emrolunmuşlardı. Fakat Şeytan onlar derin bir sapıklık ile saptırmak istiyor. [Nîsa 60]

Muhakkak ki Allah’ın Şeriatini tatbik etmek ve üzerinde sebât etmek, öncelikle bu Hükümetin pişmanlığını îlan edip tevbe etmesini, kâfire Müslümanlar üzerinde otorite tanıyan ve ülkeyi halkıyla beraber parçalayan bu Hıyânet anlaşmalarından elini çekerek Allah ‘Azze ve Celle’ye geri dönmesini ve hayatın her alanında olduğu gibi haklar ve ödevler hususunda da tek esas olarak İslâmî Akîde’yi benimseyerek Nübüvvet Minhâcı üzere Râşidî Hilâfet’i îlan etmesini gerektirir.

 

İbrâhim Usmân (Ebu Halîl)
 HİZB-UT TAHRİR
Sudan Resmi Sözcüsü
H. 01 Muharrem 1426
M. 10 Şubat 2005

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |