Endonezya Resmî Sözcülüğü
Cakarta

Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korku durumlarını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana ibadet eder ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

Endonezya ile Malezya Arasında “İmpalat” Anlaşmazlığı

Haber ajansları, Endonezya ile Malezya arasında Güney Sulavisi Denizi’ndeki “İmpalat” bölgesinin mülkiyeti konusunda bir anlaşmazlık baş gösterdiğini bildirdiler. Malezya bu bölgenin kendisine ait olduğunu iddia ederek 16.02.2005’te İngiliz-Hollanda petrol şirketi Shell’e bu bölgede petrol çıkarma ruhsatı vermiştir. Bilindiği gibi bu bölgede muazzam oranda petrol bulunmaktadır. Endonezya ise Malezya’nın bu bölgeyi sahiplenme iddiasını şiddetle reddetmekte ve kendisinin yegâne meşru sahip olduğunu ilan etmektedir. Endonezya daha önce de hem İtalyan şirketi Aini’ye hem de Amerikan şirketi Yono’ya orada petrol çıkarma ruhsatı vermişti.

Görünen o ki bu her iki komşu ülke aralarındaki kardeşlik ve sağduyuyu kaybetmiş, çatışma yolunda yürümeye başlamışlardır. Bunların her biri bölgeye filosunu göndermiştir. Eğer Allah'ın rahmetinden mahrum kalırlarsa, aralarında çatışma yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir.

Hizb-ut Tahrir / Endonezya olarak bu meseleye dikkatleri çekiyor, aşağıdaki hususları açıklıyoruz:

1. Endonezya ve Malezya İslâmî beldelerdendir. Halkları İslâmî Ümmetin parçası olarak birbirlerinin kardeşleridirler. Dolayısıyla her iki taraf da mâkul ve sağduyulu olmalı, anlayışlı davranmalıdır. Bu iki ülke dışında kalan İslâmî Ümmet de mâkul bir yaklaşımla bu meseleyi düzeltmeli ve aralarını ıslah etmelidir. Nitekim Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur:

Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. [el-Hucûrât 10]

2. Her iki taraf da aralarında çıkacak çatışmayı körüklemede menfaati bulunan sömürgeci devletlere karşı uyanık olmalıdır. Nitekim onlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden “bu suların Endonezya veya Malezya’nın mülkü olmayıp devletlerarası sulardan olduğuna dâir” bir karar çıkarıp meseleyi devletlerarasılaştırarak müdâhalede bulunmak ve bölgeye egemen olmak için fırsat kollamaktadırlar.

3. Muhakkak ki İmpalat, bugün Endonezya’nın eyâletlerinden biri olan Doğu Klimantan’daki eyâletlerden biri olan Bologan Sultanlığı’nın bölgelerindendir. -Oradan petrol çıkarmak üzere müdâhalede bulunan Amerikan ve İngiliz şirketleri haricinde- Malezya açısından İmpalat’ın Endonezya’ya ait olmasında herhangi bir sorun yoktur. Dolayısıyla bu sorunun ardında olan bu şirketlerdir. Bir şirket Endonezya’da nüfuz sahibi olan Amerika tarafından desteklenmekte iken, diğer şirket Malezya’da nüfuz sahibi olan İngiltere tarafından desteklenmektedir. Endonezya ve Malezya bu meseleyi böyle anlamalı, kendi aralarında dostça bir ortak anlayış oluşturmalı ve sömürgeci kâfirin bu iki halkı Müslüman ülke arasında çatışma çıkarıp körüklemesine fırsat vermemelidir.

4. Petrolün mülkiyeti hakkındaki şer’î hüküm ise Müslümanların beldelerinde olması itibariyle onun Müslümanların ortak mallarından olmasıdır. Müslümanların yöneticisinin -ister Amerikan, ister İngiliz, ister İtalyan, ister Hollandalı isterse bir diğeri olsun- yabancıların şirketlerine onu çıkarma izni veya ruhsatı vermesi câiz değildir. Petrolün ve Müslümanların maslahatına olan diğer mâdenlerin çıkarılması hakkı sadece İslâmî beldeye aittir. Eğer araçlar, üsluplar veya teknikler hususunda bir ihtiyaç hasıl olursa, ücret karşılığı uzman veya ekipman kiralanması mümkündür. Fakat kâfir sömürgecilere imtiyazlar tanımak mümkün değildir.

Binaenaleyh Malezya ve Endonezya’nın yaptığı, sömürgeci kâfir şirketlere petrol ayrıcalıkları tanımak şer’an bâtıldır.

Müslümanların kavraması gereken gerçek şudur: İmpalat meselesi Müslümanların beldelerindeki tek mesele değildir ve ağırlığı, çeşidi ve boyutu bakımından çok sayıda mesele bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmı temel meselelerdendir ve her yerde Müslümanların işlerinin gözeticisi olan Hilâfet’in bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

 

Muhammed ‘İsmâ’il Yusanto  
 
 HİZB-UT TAHRİR
 Endonezya Resmi Sözcüsü
H. 28 Muharrem 1426
M. 08 Mart 2004
 Cep: 0811119796
 Tel/Fax: (62-21)79191263
 E-mail: ismaily@telkom.net

| ANASAYFA | BEYANLAR | KİTAPLAR | YENİ SAYI |