KAYNAKLAR VE BİBLİYOGRAFYA


- Alternatif Olarak İslâm, Murad Houwfman, Arapça’ya Terc. Dr. Garib Muhammed Garib, Kuveyt

- Yol Ayrımındaki İslâm, Muhammed Esed, Terc. Ömer Ferruh, Beyrut-1987

- İslâm ve Hadarete Meydan Okuması, On İslâm bilgininin kolektif bir çalışması

- Siyasi Düşüncenin Bayrakları, Moris Cranston, Beyrut-1991

- Tarihin İslâmî Yorumu, İmâd ed-Din Halil, 1991

- Telbis İblis, Hafız İmam Ebu’l Ferec Abdurrahman b. el-Cevzi el-Bağdadi (ö.597) Asım Faris el-Haristâni’nin tahkiki, Beyrut-1994

- Câmi li-Ahkam el-Kur’an, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensâri el-Kurtubi, Beyrut

- İslâm Devleti’nde Genel Özgürlükler, Raşid Gannusi, Beyrut-1993

- İslâm’a Davet, Ahmed el-Mahmud, Beyrut-1995

- İslâm Devleti, Takiyyuddin en-Nebhani, Beyrut-1994

- Sunenî Darimi, İmam Abdullah b. Abdurrahman ed-Darimi es-semerkandi

- Siret en-Nebeviyye, İbni Hişam (ö.213 ya da 218 H.), Dr. Ömer Abdusselam Tedmirinin ta’liki, Beyrut-1993

- Sahihi Buhari, İmam Hafız Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhari (ö.256)

- Sahihi Müslim, İmam Ebu Hüseyin Müslim İbni Haccac el-Kureyşi en-Nisâburi (ö.261)

- Toplum Sözleşmesi, Jan Jac Roussa, Terc. Zevkan Korkut, Beyrut

- Uygarlık Hikayesi, Well Dourant, Bir gurup yazarın tercümesi, Beyrut

- Muhtar es-Sıhhah, Muhammed b. Ebu Bekr er-Rani, Lübnan Kitabevi-1992

- Müsned İmam Ahmed, İmam b. Hanbel (ö.241), Sıdkı Atar’ın tashihi, Beyrut-1994

- Felsefe Sözlüğü, Sovyet akademik bilginler heyetinin çalışması, Terc. Semir kerem, beyrut-1987

- İslâm’da Ekonomik Sistem, Takiyyuddin en-Nebhani, Beyrut-1990

- Tarihin Sonu ve Son İnsan, Francis Fucuyama, Terc. Muta’ Safdi, Beyrut-1993

- El-Wai (dergi), Düşünce ve kültür dergisi, Lübnan’da bir grup üniversiteli müslüman genç tarafından çıkartılmaktadır.